DEDŽAL, ANTIKRIST, LAŽNI MESIJA

Svrha našeg postojanja

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Poštovani, pred vama je poučno predavanje uvaženog prof. dr. Jeffrey Lang-a, profesora matematike na Univerzitetu Kanzas. Govoriće o svom putu teške borbe sa samim sobom, o vječnom pitanju koje sigurno proganja svakog čovjeka: „Zašto je Bog dozvolio zlo?“ U traganju za odgovorom posrtao je i dizao se. Rođen je kao kršćanin, ali, težak život sa ocem alkoholičarem gurnuo ga je u ateizam. Međutim, vremenom je došao u susret sa Kur'anom gdje je pronašao odgovor na svoje pitanje koje će kroz ovo predavanje podijeliti sa nama. Odmah na početku ću spomenuti kur'anske ajete (citate) o kojima će prof. Jeffrey govoriti. To su ajeti iz druge sure, sure El-Bekare, od 30. do 38. ajeta. Kompletno predavanje će biti bazirano na tim ajetima pa ih neću tokom citiranja stalno brojčano označavati. Možete ih sami pronaći i analizirati nakon predavanja. Svaki kur'anski citat ću označavati žutom bojom da se lakše razaznaje šta su riječi prof. Jeffreya a šta je sveti tekst.

"A kada Gospodar tvoj reče melecima: "Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti!" – oni rekoše: "Zar će Ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv proljevati? A mi Tebe veličamo i hvalimo, i kako Tebi dolikuje, štujemo." On reče: "Ja znam ono što vi ne znate." I zatim On pouči Adema nazivima svih stvari, a onda ih predoči melecima i reče: "Kažite Mi nazive njihove, ako istinu govorite!" "Hvaljen neka si" – rekoše oni – "mi znamo samo ono čemu si nas Ti poučio; Ti si Sveznajući i Mudri." "O Ademe" – reče On – "kaži im ti nazive njihove!" I kad im on sve kaza, Allah reče: "Zar vam nisam rekao da samo Ja znam tajne nebesa i Zemlje, i da samo Ja znam ono što javno činite i ono što krijete!" A kada rekosmo melecima: "Poklonite se Ademu!" – oni se pokloniše, ali Iblis ne htjede, on se uzoholi i posta nevjernik. I Mi rekosmo: "O Ademe, živite, ti i žena tvoja u raju, i jedite u njemu koliko god želite i odakle god hoćete, ali se ovom drvetu ne približavajte pa da sami sebi nepravdu nanesete!" "Ali, Sotona ih navede da zbog drveta posrnu i izvede ih iz raja. "Siđite!" – rekosmo Mi – "jedni drugima ćete neprijatelji biti na Zemlji, tu ćete boraviti do roka određenog! Od Mene će vam Uputa dolaziti, i oni koji je budu slijedili – ničega se neće bojati i ni za čim neće tugovati."

Vise...

 
More Articles...
O stranici dedzal.info